Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Stypendia

POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓL MEDYCZNYCH IM. JANUSZAKORCZAKA W PRUDNIKU

Podstawa prawna

Rodzaj stypendium, forma, typ przyznawania oraz wysokość pomocy materialnej określają;

 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami).

 • Regulaminy i przepisy wydawane na podstawie Ustawy z dn. 16 grudnia 2004 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

od osób fizycznych.

§1

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy materialnej określa rozdział 8a Ustawy o systemie oświaty oraz przepisy wydawane na mocy tej ustawy.

§2

Dyrektor powołuje Szkolną Komisję ds. Pomocy Socjalnej . W skład komisji wchodzą: koordynator ds. pomocy materialnej (pedagog szkolny), przewodnicząca zespołu wychowawczego, główny księgowy, przewodnicząca Rady Rodziców,  wychowawcy i opiekunowie klas.

§3

Posiedzenia szkolnej komisji stypendialnej są protokołowane.

§4

Uczniowi i słuchaczowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

§5

Pomoc materialna jest udzielana uczniom i słuchaczom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier, dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej, a także wspierania edukacji uczniów i słuchaczy zdolnych.

§6

Pomoc materialna przysługuje uczniom i słuchaczom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

§7

Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. Gminne stypendium szkolne dla uczniów i słuchaczy;
 2. Gminny zasiłek szkolny;
 3. Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego;
 4. Stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego( unijne).
 5. Zwolnienie z  całości lub części opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej;

II  Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

 1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
 2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 3. Stypendium Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania,
 4. Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego.
 5. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego.

§ 8

Uczniowi i słuchaczowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

§ 9

Świadczenia dla uczniów i słuchaczy przyznawane są w ramach posiadanych środków.

I Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Gminne stypendium szkolne dla uczniów i słuchaczy

 1. Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991r tekst jedn. Dz.U.2004  Nr 256, poz. 2572 z p. zm. oraz  uchwały rady miejskiej z dnia 31 marca 2005r z p. zm. wprowadza się prawo do pomocy materialnej  o charakterze  socjalnym  dla uczniów i słuchaczy.
 2. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie danej gminy.
 3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu na osobę nie jest większa niż 456 zł netto, która wynika z art. 8 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 5. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom i słuchaczom w formie:
  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych  z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (internat);
  2. stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego.
 6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
 7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia / słuchacza, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej Dz. U. 2013r poz. 182. oraz w Rozporządzeniu  Rady  Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. Dz. U. 2012 poz. 823.
 8. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 7 jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 7, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ustawa 2 i 3.
 9. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2013.1456 póz. zm.1) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.
 11. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków   publicznych, z zastrzeżeniem ust. 13.
 12. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze względów publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 13. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 14. Przepis pkt 12 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia.
 15. Przepis pkt 12 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 16. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 17. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 18. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
 19. Wniosek, o przyznanie stypendium składa się do 15 września danego roku szkolnego
 20. Formularze wniosków o udzielenie pomocy są udostępniane w Wydziale będącym siedzibą danej gminy
 21. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego uchwala Rada Gminy

Gminny zasiłek szkolny

 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 5. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego uchwala Rada Gminy

 

Stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Z P O R

 1. Zasady przyznawania stypendium określa Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego
 2. Stypendia otrzymują uczniowie, którzy spełniają łącznie kryteria:
  1. Uzyskują świadectwa dojrzałości, podejmują naukę lub uczą się w szkole w której organem prowadzącym jest Województwo Opolskie.
  2. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się, nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych(Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) tj. nie wyższym niż 504 zł lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
  3. posiadają stałe zameldowanie na terenach wiejskich, w miastach do 5 tyś mieszkańców lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, w których nie ma publicznych szkół kończących się maturą.

3.  Stypendia mogą być przekazywane w formie rzeczowej, częściowego lub całkowitego dofinansowania opłat związanych z pobieraniem nauki

 1. zakwaterowania w internacie
 2. korzystania z posiłków w stołówce szkoły
 3. zakupu słowników i podręczników do nauki w szkole
 4. związanych z transportem do i ze szkoły
 5. innych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę
 6. Decyzję o rodzaju świadczeń podejmują stypendyści.
 7. Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w roku szkolnym.
 8. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium według określonego wzoru, dołączenie oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej, poświadczenia o stałym zameldowaniu w miejscu zamieszkania.
 9. Wypłacanie stypendium zaprzestaje się, gdy uczeń przerwał naukę, został skreślony z listy uczniów, przestał spełniać kryteria dotyczące miejsca zamieszkania.

 

Zwolnienie z  całości lub części opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej

 1. Korzystanie za stołówki szkolnej jest odpłatne.
 2. Zwolnienie z opłaty za wyżywienie lub pobyt w internacie następuje na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. MOPS na podstawie odrębnych przepisów częściowo lub całkowicie refunduje koszty wyżywienia i zakwaterowania w internacie.
 3. Zwolnienie ucznia/słuchacza z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej może również nastąpić za zgodą organu prowadzącego na podstawie art.67a ust.5 Ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
 4. Organ szkoły może upoważnić dyrektora szkoły do udzielania całkowitych lub częściowych zwolnień z opłaty za posiłki w stołówce szkolnej.
 5. Zwolnienie z całości lub części opłat następuje :
  1. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
  2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 6. Zwolnienie z całości lub części opłat może uzyskać uczeń/słuchacz znajdujący się       w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

II  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe udzielane przez Zespół Szkół Medycznych  im. Janusza Korczaka w Prudniku

 1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za wyniki sportowe.
 2. Średnią ocen ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego zgodnie ze statutem szkoły.
 3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane uczniowi, słuchaczowi, który uzyskał wysoką średnią ocen ze wszystkich obowiązujących przedmiotów 4.75 i co najmniej bardzo  dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium. Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny z zachowania nie dotyczy słuchaczy szkół policealnych. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznawane uczniowi / słuchaczowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.
 4. Kandydat do stypendium za wyniki w nauce powinien aktywnie reprezentować szkołę w olimpiadach i konkursach.
 5. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń / słuchacz może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru w danym typie szkoły.
 6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
 7. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 1. Kandydata do stypendium typuje samorząd szkoły.
 2. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 24 czerwca.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium zatwierdzony przez radę pedagogiczną dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty w terminie do 10 lipca.
 4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
 5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując z niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
 6. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
 7. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.
 8. Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów, a także szczegółowy sposób, tryb przyznawania i wypłacania stypendium.

Stypendium Ministra ds. oświaty i wychowania

Stypendium Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 1. laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 2. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 3. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej  uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce wg indywidualnego programu lub toku nauki,
 4. uczniowi,   który   uzyskał   wysokie   wyniki   we   współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

III    Programy Marszałka Województwa Opolskiego

Jednostki  samorządu terytorialnego  mogą tworzyć  regionalne  lub  lokalne programy:

 • wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży -Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego
 • wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego

 

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego przyznawane jest:

 1. Uczniom, słuchaczom placówek, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie
 2. O stypendium Marszałka Województwa Opolskiego ubiegać się mogą uczniowie, słuchacze spełniający następujące kryteria:

kryteria podstawowe:

- minimalna średnia ocen ze wszystkich przedmiotów wynosi 4,80

kryteria dodatkowe:

- niski dochód na jednego członka rodziny

- inne osiągnięcia w zakresie reprezentowania województwa w olimpiadach przedmiotowych, w przeglądach i konkursach szczebla wojewódzkiego, ogólnopolskiego bądź zagranicznego

3. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:

 1. władze szkoły,
 2. sami zainteresowani,

4. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:

 1. dane osobowe kandydata,
 2. informacje o osiągnięciach kandydata, potwierdzone przez władze szkoły,

5. Termin składania wniosków mija 5 lipca dla uczniów i słuchaczy.

6. Stypendium przyznaje się uczniom- słuchaczom w okresie od 1.09  do 30.10, stypendium wypłaca się w dziesięciu ratach.

7. Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego.

8. Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z regulaminem stosuje następujące zasady punktacji:

 1. za wyniki w nauce do 50 punktów,
 2. za sytuacje materialną do 20 punktów,
 3. za szczególne osiągnięcia do 30 punktów,

9. Departament Edukacji rekomenduje Zarządowi Województwa Opolskiego kandydatów do stypendium, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

10.Uchwałę o przyznanie stypendiów ogłasza Marszałek Województwa Opolskiego na uroczystości organizowanej przez Departament Edukacji, z udziałem władz szkół i samych zainteresowanych.

11.Uczeń, słuchacz traci prawo do stypendium z chwilą ukończenia szkoły lub gdy przerwie naukę.

 

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny''

1.  Nagroda marszałka województwa opolskiego „Prymus Opolszczyzny"przyznawana jest:

 • osobom uczącym się lub studiującym na terenie województwa opolskiego,
 • uczniom publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych: laureatom olimpiad, konkursów, turniejów i przeglądów na szczeblu centralnym i międzynarodowym.
 1. Nagroda może być przyznawana tej samej osobie tylko raz w danym cyklu kształcenia.
 2. Wniosek o przyznawanie nagród mogą składać następujące podmioty: szkoły i placówki oświatowe, sami zainteresowani.
 3. Marszałek województwa opolskiego powołuje komisję kwalifikacyjną oraz ustala zasady i tryb jej działania.
 4. Nagrody przyznaje samorząd województwa opolskiego na podstawie rekomendacji kandydatów dokonanej przez komisję kwalifikacyjną.
 5. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
  1. dane osobowe kandydata,
  2. informacje o osiągnięciach kandydata,
  3. potwierdzenie przez organ prowadzący szkołę lub organizatora olimpiady, konkursu, turnieju lub przeglądu, osiągnięć kandydata,
 6. Wnioski o przyznanie nagrody składa się w Departamencie Edukacji do 5 lipca.
 7. Środki finansowe na nagrody i organizację uroczystości wręczenia zabezpiecza się w budżecie województwa opolskiego.

 

Zatwierdzony Uchwałą nr 11  Rady  Pedagogicznej

Zespołu  Szkół Medycznych  im. Janusza Korczaka

w Prudniku z dnia 14.10.2008r.