Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

  • Zadzwoń do nas

    77 436 27 84
  • ul. Piastowska 26

    48-200 Prudnik

Z historii Szkoły

W lipcu 1957 roku rozpoczęto remont budynku w Prudniku przy ul. Piastowskiej 26. Obiekt typu pałacowego o kubaturze 14108 m2 wraz z placem wielkości 1220 m2 oraz wolno stojącym pomieszczeniem gospodarczym przekazał na cele oświatowe Zakład Przemysłu Bawełnianego w Prudniku. Po odpowiednim przystosowaniu budynku i wyposażeniu w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w dniu 5 października 1957 roku otwarto Państwową 2-letnią Szkołę Pielęgniarstwa w Prudniku. Uroczystego otwarcia placówki - w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych oraz nauczycieli - dokonał Franciszek Adamiec, zastępca przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu.

Ogłoszenie o rekrutacji uczennic podano w prasie i radiu. Wpłynęło 41 podań, ale do egzaminu wstępnego w dniu 25 września 1957 roku przystąpiło tylko 29 uczennic. Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły było ukończenie szkoły ogólnokształcącej lub równoległej. Górną granicę wieku kandydatek stanowił 35 rok życia. Ponadto wymagano odpowiedniego stanu zdrowia: dobrego słuchu, wzroku, prawidłowego układu kostno-stawowego i ogólnej sprawności ruchowej. W ocenie osobowości zwracano uwagę na temperament, opiekuńczość, uczciwość, systematyczność, pracowitość oraz umiejętność nawiązywania kontaktu.

Obraz:


W dniu 1 października odbyła się pierwsza Rada Pedagogiczna z udziałem nauczycieli etatowych i kontraktowych. Funkcję dyrektora szkoły objął Stanisław Panas. W pierwszym roku pracy na pełnych etatach zatrudniono dyrektora szkoły, kierowniczkę internatu i dwóch nauczycieli zawodu. Nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, lekarzy i farmaceutę zatrudniono na godzinach kontraktowych.

Obraz:

Pierwsza praktyka odbywała się w podstawowych szpitalnych oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgicznym. Zajęcia praktyczne trwały 3 miesiące i obejmowały dyżury siedmiogodzinne w systemie dwuzmianowym. Bogaty program zajęć praktycznych pozwalał na poznanie całokształtu pracy pielęgniarskiej w różnych placówkach służby zdrowia. Brak etatowych nauczycielek zawodu uzupełniono zaangażowaniem do szkolenia praktycznego pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu. Lekarze z prudnickich placówek służby zdrowia byli wykładowcami przedmiotów klinicznych w szkole, a w oddziałach szpitalnych współuczestniczyli w procesie kształcenia praktycznego.

Obraz:

W pierwszym roku nauki wszystkie uczennice mieszkały w internacie mieszczącym się na I i II piętrze szkoły. Sypialnie dla dziewcząt urządzono w pomieszczeniach, które w następnych latach służyły już jako sale wykładowe.

Obraz:

Zakończeniem dwuletniego cyklu nauki był egzamin dyplomowy obejmujący część teoretyczną i część praktyczną. W okresie czterech lat działalności Państwowej 2-letniej Szkoły Pielęgniarstwa w Prudniku wykształcenie zawodowe pielęgniarki dyplomowanej otrzymały 93 absolwentki.

Obraz:

Ważną datą w historii szkoły jest rok 1959. Medyczne szkoły zawodowe o dwuletnim cyklu nauczania przekształcono w czteroletnie licea pielęgniarskie. Na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 VI 1959r., Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej w Opolu powołało w dniu 1 września 1959r., na bazie istniejącej Państwowej 2-letniej Szkoły Pielęgniarstwa, Państwowe 4- letnie Liceum Pielęgniarstwa w Prudniku. Funkcję dyrektora szkoły objął ponownie Stanisław Panas.

Obraz:

Od 1959r. do 1963r. przyjęto do klas pierwszych 233 uczennice. Nie wszystkie jednak ukończyły szkołę. Tylko 179 absolwentek (76,8%) uzyskało w latach 1963 - 1967 dyplom pielęgniarski i świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w szkołach wyższych. W ostatnim roku nauki dwa poważne egzaminy - matura i egzamin dyplomowy - były barierą trudną do pokonania dla wielu uczennic.

Obraz:

W lutym 1964r. na stanowisko dyrektora szkoły powołano mgr Annę Jurkiewicz. Funkcję tę pełniła do 1982r., czyli do czasu przejścia na emeryturę. W tym okresie wzrosła liczba zatrudnionych nauczycieli etatowych i kontraktowych z 12 do 31. Ze względu na rozkład praktyk zawodowych w systemie dwu- i trzyzmianowym uczennice zmuszone były szukać stancji, ponieważ internat szkolny posiadał zbyt małą ilość miejsc. Po wieloletnich staraniach dyrektora szkoły mgr Anny Jurkiewicz, Technikum Rolnicze w Prudniku przekazało internat żeński przy ul. Chrobrego 29 na potrzeby naszej placówki. Do dnia dzisiejszego w budynku tym funkcjonuje internat Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka dysponujący 36 miejscami. Zaplecze kuchenne i stołówka znaj duj e się w budynku głównym szkoły.

Obraz:

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, stosownie do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, pismem z dnia 19 sierpnia 1964r. wyraziło zgodę na stopniową likwidację Państwowego 4-letniego Liceum Pielęgniarstwa i przekształcenie go w Liceum Medyczne Pielęgniarstwa o 5-letnim cyklu nauczania. W pierwszych latach funkcjonowania szkoły przyjmowano kandydatów po 7 klasach szkoły podstawowej, następnie od 1967r. po 8 klasach.

Praktykę zawodową młodzież odbywała w Szpitalu Powiatowym im. Franciszka Raszei w Prudniku. Od momentu powstania Zespołu Opieki Zdrowotnej - od 1972r. - zajęcia praktyczne prowadzono w oddziałach: dziecięcym, noworodkowym, położniczym, wewnętrznym, chirurgicznym, neurologicznym, bloku operacyjnym, laboratorium analitycznym i w otwartej opiece zdrowotnej.

Obraz:

Wydłużony cykl kształcenia w 5-letnim liceum pozwalał na pełniejszą realizację programu nauczania w zakresie teorii i praktyki. Do egzaminu dojrzałości z przedmiotów ogólnokształcących przystępowała młodzież w IV klasie. W klasie V po zaliczeniu zajęć praktycznych składała egzamin dojrzałości z wybranego przedmiotu oraz egzamin z przygotowania zawodowego. Absolwenci kończący ten typ szkoły medycznej uzyskiwali zawód pielęgniarki - pielęgniarza dyplomowanego.

Obraz:

Równolegle z kształceniem kadry pielęgniarskiej Liceum Medyczne w Prudniku otrzymało dnia 1 września 1973 roku decyzję Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu o otwarciu nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca. W województwie opolskim była to pierwsza tego typu szkoła kształcąca dziewczęta po ośmiu klasach szkoły podstawowej. Czteroletni cykl nauczania obejmujący przedmioty ogólnokształcące i zawodowe kończył egzamin z przygotowania zawodowego oraz egzamin dojrzałości. Począwszy od klasy I uczennice zdobywały umiejętności praktyczne w pracy z małym dzieckiem w pracowniach zawodowych w szkole, następnie w żłobkach, domach dziecka, poradniach D, D1, w szpitalu w oddziałach pediatrycznych i ośrodkach dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych. Liczne przedmioty zawodowe (m.in. anatomia, psychologia i pedagogika, medycyna zapobiegawcza, pielęgnowanie dziecka, wychowanie dziecka, literatura dziecięca, wychowanie muzyczne, wychowanie techniczne, wychowanie plastyczne, higiena dzieci i młodzieży, higiena żywienia) wyposażały absolwentki w wiadomości i umiejętności niezbędne do pracy z dzieckiem od 0 do 4 lat.

Doniosłym wydarzeniem w życiu naszej szkoły była uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru. Prace przygotowawcze związane z wyborem patrona, gromadzeniem informacji i materiałów biograficznych angażowały całą społeczność szkolną i rodziców, którzy wyszli z inicjatywą ufundowania z tej okazji sztandaru. Spośród wielu kandydatów postać Janusza Korczaka była nam najbliższa.

Janusz Korczak - Stary Doktor - wielki przyjaciel dzieci, pedagog, lekarz, pisarz, humanista, niezłomny człowiek - to postać wzorcowa dla środowiska przyszłych pracowników służby zdrowia. Idee, w które wierzył i o które walczył, znajdują odbicie w codziennej działalności szkolnej i w pracy naszych absolwentów.

Adekwatne do rzeczywistości zawodu pielęgniarki i opiekunki dziecięcej są słowa Janusza Korczaka: „Kto ma silną wolę i silną chęć służyć ludziom, temu życie pięknym będzie snem."

Urząd Wojewódzki w Opolu pismem z dnia 10 maja 1978 roku wydał zezwolenie na wykonanie sztandaru szkolnego i decyzją z dnia 1 czerwca 1978 roku nadał szkole imię Janusza Korczaka.

Obraz:

Dzień 1 czerwca 1978 roku był wyjątkowo uroczysty. W naszym święcie wzięli udział przedstawiciele władz szkolnych, służby zdrowia, władz administracyjno-politycznych miasta, młodzież szkół medycznych Opolszczyzny, poczty sztandarowe szkół noszących imię Janusza Korczaka, uczniowie i rodzice oraz nauczyciele i pracownicy Liceum Medycznego w Prudniku. Przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego przekazali sztandar na ręce dyrektora szkoły mgr Anny Jurkiewicz. Nadanie szkole imienia zbiegło się z obchodami dwudziestolecia działalności naszej placówki i z setną rocznicą urodzin Janusza Korczaka. Uroczystość była okazją do podsumowania dorobku szkoły, wręczenia nagród licznej grupie młodzieży i zasłużonym nauczycielom.

Od tego historycznego momentu sztandar uczestniczy w każdym ważnym wydarzeniu szkoły, a dzień 1 czerwca ustanowiono Świętem Szkoły.

W roku 1982 na stanowisko dyrektora Liceum Medycznego im. Janusza Korczaka w Prudniku została powołana mgr Zofia Baczewska, pełniąca dotychczas funkcję nauczyciela metodyka przedmiotów zawodowych w szkołach medycznych województwa opolskiego. Funkcję dyrektora pełniła do czasu przejścia na emeryturę.

Od roku 1991 dyrektorem szkoły jest mgr Jadwiga Wiśniewska, wybrana w demokratycznym głosowaniu przez Radę Pedagogiczną. Objęła stanowisko dyrektora szkoły w bardzo trudnym. przełomowym okresie dla szkolnictwa medycznego. To właśnie w 1991 roku zapadła decyzja o wstrzymaniu naboru do Liceum Medycznego Opiekunek Dziecięcych, a w roku następnym - do wydziału pielęgniarskiego Liceum Medycznego.

W roku szkolnym 1993/1994 wznowiono rekrutację do klasy pierwszej w zawodzie opiekunka dziecięca i od tego momentu Liceum Medyczne Opiekunek Dziecięcych jest jedyną szkołą tego typu w województwie opolskim.

Działania dyrektora mgr Jadwigi Wiśniewskiej i całego grona pedagogicznego w opracowaniu nowej koncepcji rozwoju szkoły były okresem niezwykle twórczym i czasochłonnym. Tylko poszukiwanie nowych dróg istnienia w ramach reorganizacji szkolnictwa medycznego gwarantowało możliwość kształcenia młodzieży i pracę nauczycieli. W tym krytycznym dla placówki okresie odeszli nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących: matematyk - mgr Urszula Salamon, historyk - mgr Teresa Bożek, rusycysta - mgr Ludmiła Juszczyk; na etat bibliotekarza przeszła polonistka - mgr Gabriela Luranc.

Obraz:

Sfinalizowaniem ogromnego zaangażowania wszystkich nauczycieli i kierownictwa szkoły było zarządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 16 marca 1995 roku w sprawie utworzenia w roku szkolnym 1995/1996 Medycznego Studium Zawodowego kształcącego w systemie policealnym słuchaczy w dwóch kierunkach: 2, 5 -letni wydział pielęgniarski  oraz 2 -letni wydział instruktora higieny.

1 września 1995 roku dyrektor szkoły mgr Jadwiga Wiśniewska wystąpiła z wnioskiem o połączenie Liceum Medycznego Opiekunek Dziecięcych i Medycznego Studium Zawodowego w Zespół Szkół Medycznych, ponieważ takie właśnie rozwiązanie ułatwiłoby funkcjonowanie liceum i studium zarówno pod względem organizacyjnym, jak i kadrowym. Jednocześnie organy szkoły: Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców złożyły wniosek o utrzymanie i prawo używania imienia Janusza Korczaka w Zespole Szkół Medycznych.

Ten rok szkolny szczególnie zapisał się w naszej historii, ponieważ zmienialiśmy system kształcenia kadry pielęgniarskiej z licealnego na policealny. Likwidowane 5-letnie liceum medyczne przekazywało swój dorobek, wieloletnie tradycje i zawodowy ceremoniał słuchaczom Medycznego Studium Zawodowego. To w czerwcu 1996 roku pożegnaliśmy ostatnich absolwentów liceum, którzy opuszczając mury szkoły zamykali czterdziestoletnią historię jej działalności.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 kwietnia 1996 roku utworzono z dniem 1 września 1996 roku Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka z siedzibą w Prudniku. Zgodnie ze statutem, nadrzędnym zadaniem szkoły jest przygotowanie młodzieży do wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w opisie zawodów medycznych.

Od roku 2002 szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku. W tym samym roku przyjęliśmy pierwszych uczniów do naszego IV Liceum Profilowanego. Młodzież do dzisiaj kończy tę szkołę zdajac egzamin maturalny, a swoje wiadomości i zainteresowania może poszerzać na zajęciach w profilach: socjalnym oraz kształtowanie środowiska.

Rok 2004 przynosi otwarcie Szkoł Policealnej dla Dorosłych, która przygotowuje słuchaczy w trybie zaocznym i wieczorowym do wykonywania zawodów takich jak opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny oraz wielu innych.

Obraz:

Obraz:


W roku 2013 powołane zostaje do życia Publiczne Technikum. Kształcone w nim zawody to technik ortopeda oraz technik masażysta dla niewidomych i słabowidzących.

Rok 2014 to zakończenie działalności liceum profilowanego oraz zmiana nazwy szkoły. Powraca dobrze znany Zespół Szkół Medycznych.