Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Opiekun w domu pomocy społecznej

Nauka trwa 4 semestry w systemie dziennym lub zaocznym. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem kwalifikacji: „Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej”.

Informacje o zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;

2) opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;

3) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;

4) utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;

5) wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie,

6) prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty nauczania:

 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej,
 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka,
 • Teoretyczne podstawy opieki,
 • Język migowy,
 • Język obcy w pomocy społecznej,
 • Opieka i pielęgnacja człowieka,
 • Aktywizacja osoby podopiecznej,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Praktyki zawodowe – miejsca praktyk zapewnia szkoła.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • domy i ośrodki pomocy społecznej,
 • hospicja,
 • kluby seniora;
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
 • środowisko domowe człowieka w podeszłym wieku lub osoby niepełnosprawnej.

Opracowała mgr Sabina Wencel