Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Terapeuta zajęciowy

Nauka trwa 4 semestry w systemie dziennym lub stacjonarnym. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem kwalifikacji „Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej”.

Informacje o zawodzie:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do:

1) budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;

2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;

3) planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;

4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

5) ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

Przedmioty nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Podstawy terapii zajęciowej,
 • Podstawy psychologii i pedagogiki specjalnej,
 • Język migowy,
 • Anatomia i fizjologia,
 • Patologia z klinicznym zarysem chorób,
 • Metodyka terapii zajęciowej,
 • Komputerowe wspomaganie w terapii zajęciowej,
 • Diagnozowanie i planowanie terapii zajęciowej,
 • Prowadzenie terapii zajęciowej,
 • Pierwsza pomoc,
 • Praktyki zawodowe – miejsca praktyk zapewnia szkoła.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • warsztaty  terapii  zajęciowej,
 • domy pomocy  społecznej, 
 • kluby  seniora,
 • sanatoria,
 • świetlice  terapeutyczne,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • oddziały psychiatryczne,
 • zakłady  opiekuńczo – lecznicze i  pielęgnacyjno – opiekuńcze,
 • szkoły  specjalne,
 • własna działalność gospodarcza.