Logo Galeria BIP KOntakt
Button Button Button Button Button
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Stowarzyszenie "Medyk"  |  Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA MEDYK

przy Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie MEDYK, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr20, poz.104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu . Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania dla realizacji celów statutowych z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników. W uzasadnionych przypadkach pracownikiem Stowarzyszenia może być członek jego Zarządu. Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. Nr96, poz.873 z późn.zm.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 8

1. Głównym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność mająca na celu wspieranie i edukację ,podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej oraz działań na rzecz poprawy jakości życia potrzebujących,

2. Celami statutowymi Stowarzyszenia są ponadto :

1) działalność edukacyjno-oświatowa i naukowa,

2) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających edukacji prozdrowotnej, kształtowanie świadomości społecznej,

3) popularyzowanie i wspieranie prawidłowych nawyków prozdrowotnych, zwłaszcza związanych ze zdrowym odżywianiem ,aktywnością fizyczną oraz profilaktyką uzależnień.

4) propagowanie pierwszej pomocy,

5) działalność dobroczynna i charytatywna,

6) wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych oraz seniorów,

7) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

8) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

  1. wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych trudną sytuacją oraz różnego rodzaju dysfunkcjami, działania mające na celu budowanie prawidłowego modelu rodziny, edukacja i wsparcie kobiet ciężarnych i dzieci,

2) propagowanie zdrowego stylu życia (profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień)               i ochrony zdrowia,

3) wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie wiedzy medycznej oraz sposobów zapobiegania chorobom,

4) działania na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób chorych, niepełnosprawnych, seniorów i dzieci,

5) organizowanie stałych oraz cyklicznych otwartych imprez z udziałem zaproszonych gości, mających na celu kształtowanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz integrację środowiska lokalnego,

6) organizację szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, pokazów, happeningów, paneli dyskusyjnych, targów, wystaw, kiermaszów, konkursów i każdej innej formy w ramach działalności statutowej jakie okażą się konieczne do realizacji celów Stowarzyszenia zgodnych z prawem i akceptowanych przez Zarząd Stowarzyszenia,

7) organizację zamkniętych( tylko dla członków Stowarzyszenia)imprez specjalistycznych z atrakcyjną i użyteczną ofertą dla członków, w tym w szczególności pokazów, prezentacji, kursów, itp.,

8) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek, materiałów interaktywnych, itp.;

9) współudział i organizację wydarzeń oraz innych inicjatyw na rzecz ratownictwa medycznego oraz ochrony ludności,

10) wypożyczanie i dzierżawę sprzętu do udzielania pierwszej pomocy, sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

11) działalność usługową związaną z poprawą aktywności fizycznej,

12) działalność wspomagającą edukację, np. nauka języków obcych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, opieka dzienna nad dziećmi, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniów,

13)pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

14)działalność fizjoterapeutyczną, paramedyczną oraz związaną ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych,

15) pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowaną.

16) pozyskiwanie środków finansowych od osób prywatnych i firm na realizację celów statutowych. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,

17) pozyskiwanie wolontariuszy,

18) uczestniczenie w programach finansujących cele zbieżne z celami stowarzyszenia,

19) zlecanie wybranym podmiotom wykonywania określonych prac na rzecz promocji zdrowia,

20) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami;

21) współpracę  z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zdrowia,

22) współpracę z placówkami ochrony zdrowia i opieki społecznej,

23) wspieranie działalności innych organizacji pozarządowych w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia,

24)działania na rzecz ochrony środowiska,

25)wspieranie działalności sportowej, m.in. prowadzenie odnowy biologicznej dla sportowców,

26) inne działania sprzyjające realizacji i rozwojowi statutowych celów stowarzyszenia,

§§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873. ze zm) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) dochody z majątku Stowarzyszenia,

4) dochody z ofiarności publicznej,

5) dotacje.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki oraz opłatę wpisową w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

 W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wyłącznie wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywistym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Stowarzyszenia, chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej.

 Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem, dla jakich je zorganizowano oraz po spełnieniu wymogów obowiązującego prawa.

 

 

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji . W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

3.Członkowie - założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

d) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,

d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem",

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",

3) Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 15 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 36.1 i 2.

3. Wybory pierwszego składu Zarządu odbywają się w głosowaniu jawnym.

4. Zasada opisana w pkt. 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 20

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 21

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

 

 

 

§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być:

a) Zwyczajne

b) Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku , jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

6. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności nie mniej niż 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 19.2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 36.1 i 2).

10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania ,którym może być Prezes Zarządu lub Wiceprezes wraz z jednym członkiem Zarządu.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian,

3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9) uchwalanie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia oraz zasad ich opłacania,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

11) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

12) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

13) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

Zarząd Stowarzyszenia

§ 24

1. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

1a. Warunkiem pełnienia funkcji w zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał .

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu a w wyjątkowych sytuacjach przez członka Zarządu.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

7) zwoływanie Walnego Zebrania,

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

13) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 26

1. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

Rozdział V

Komisja Rewizyjna

§ 28

1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 31

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 32

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§ 33

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

1.Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje m.in. ze składek członkowskich, dotacji, grantów, kontraktów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, w tym środków pochodzących z przekazania 1% podatku dochodowego, odsetek od kapitału, lokat i akcji, ze zbiórek publicznych i kampanii, nawiązek sądowych, spadków i zapisów, sponsoringu, dochodów z działalności gospodarczej.

2. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni

od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 34

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 35

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.Prezes Zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje Stowarzyszenie, a w sytuacji, gdy Prezes nie może działać, zastępuje go Wiceprezes.

3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes wraz   z Członkiem Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu, w tym Wiceprezes.

 

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia MEDYK nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Do góry
ADRES SZKOŁY:
ul. Piastowska 26
48-200 PRUDNIK

tel./fax 77 436 27 84
e-mail: medprud@wp.pl
ADRES INTERNATU:
ul. Chrobrego 29
48-200 Prudnik

tel. 77 436 28 75
WebInspiracje Projekt i wykonanie serwisu
WebInspiracje
Agencja Interaktywna