Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Opiekun medyczny

Nauka trwa 2 semestry w systemie stacjonarnym, wieczorowym lub zaocznym. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem kwalifikacji: „Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”.

Informacje o zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

2) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;

3) asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

4) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;

5) podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną,

6) prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty nauczania:

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • Zdrowie publiczne,
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • Zarys psychologii i socjologii,
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Język migowy,
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia,
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • Praktyki zawodowe – miejsca praktyk zapewnia szkoła.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • oddziały szpitalne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • hospicja,
 • placówki opieki paliatywnej,
 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • środowiskowe domy pomocy, 
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • własna działalność gospodarcza.

 

Opracowała: mgr Sabina Wencel