Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Terapeuta zajęciowy

Nauka trwa 4 semestry w systemie stacjonarnym i wieczorowym. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem kwalifikacji: „Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej”.

Informacje o zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;

2) rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;

3) planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;

4) organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

5) dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego;

6) prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty nauczania:

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami  pierwszej pomocy,
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia,
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Język obcy zawodowy,
 • Język migowy,
 • Podstawy terapii zajęciowej,
 • Komputerowe wspomaganie  działalności w ochronie zdrowia,
 • Planowanie i organizacja terapii zajęciowej,
 • Prowadzenie terapii zajęciowej,
 • Praktyka zawodowa – miejsca praktyk zapewnia szkoła.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • warsztaty  terapii  zajęciowej, 
 • domy pomocy  społecznej,  
 • kluby  seniora, 
 • sanatoria, 
 • świetlice  terapeutyczne,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • oddziały psychiatryczne,
 • zakłady  opiekuńczo – lecznicze i  pielęgnacyjno – opiekuńcze,
 • szkoły  specjalne,
 • własna działalność gospodarcza.

Opracowała: mgr Sabina Wencel