Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

  • Zadzwoń do nas

    77 436 27 84
  • ul. Piastowska 26

    48-200 Prudnik

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 16 maja 2024 r.

do 29 maja 2024 r.

do godz. 15.00

od 24 lipca 2024 r.

do 31 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 21 czerwca 2024 r.
do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.

 do 10 lipca 2024 r.

 do 6 sierpnia 2024 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

 do 10 lipca 2024 r.

 do 6 sierpnia 2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 12 lipca 2024 r.

 do 6 sierpnia 2024 r.

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16 maja 2024 r.

do 12 lipca 2024 r.

od 3 sierpnia

do 11 sierpnia 2023 r.

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 12 lipca 2024 r.

do 17 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

od 6 sierpnia 2024 r.

do 9 sierpnia 2024 r.

do godz. 15:00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 lipca 2024 r.

do godz. 14:00

12 sierpnia 2024 r.

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Opolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 lipca 2024 r.

12 sierpnia 2023 r.

11.

Opublikowanie przez Opolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

19 lipca 2024 r.

12 sierpnia 2024 r.

12.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia..

do 23 lipca 2024 r.

do 14  sierpnia  2024 r.

13.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

15.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 

Na podstawie:

Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.), szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych, na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2024/2025 (witryna Kuratorium Oświaty w Opolu)

Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów