Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Zasady rekrutacji

Zasady rekturacji do Publicznego Technikum w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

na rok szkolny 2024/2025


1. Rekrutacja obejmuje nabór do klasy pierwszej na podbudowie szkoły podstawowej.

2. Rekrutacja dotyczy kształcenia w zawodach:

a) technik ortopeda

b) technik masażysta dla niewidomych i słabowidzących.

3. Kryteria punktacji dla absolwentów szkoły podstawowej:

Kryteria  Maksymalna liczba punktów*
PUNKTY ZA ŚWIADECTWO 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
z wyróżnieniem
7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt

*za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym - 18 pkt
 • bardzo dobrym -17 pkt
 • dobrym - 14 pkt
 • dostatecznym - 8 pkt
 • dopuszczającym - 2 pkt

4. Określa się dwa wybrane przedmioty wyszczególnione na świadectwie ukończenia szkoły, z których oceny będą przeliczane na punkty według kryteriów w pkt. 3:

 • biologia
 • język obcy nowożytny (wiodący)

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą,

6. Kandydat do pięcioletniego technikum (na podbudowie szkoły podstawowej) składa następujące dokumenty:

 • wniosek pobrany i wydrukowany ze strony internetowej szkoły lub pobrany w sekretariacie szkoły, potwierdzony podpisem przez kandydata, jego rodzica lub prawnego opiekuna,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył),
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie (przy składaniu oryginału świadectwa),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • kandydaci do kształcenia w zawodzie technik masażysta dla niewidomych i słabowidzących dodatkowo dołączają:
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno–pedagogicznej
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli zostało wydane),
 • kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Kuratora Oświaty.