Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Rekrutacja do szkół policealnych

Rekrutacja do Wojewódzkich  Szkół  Policealnych

 • Wojewódzkiej Szkoły Policealnej Dziennej
 • Wojewódzkiej Szkoły Policealnej Stacjonarnej i Zaocznej

KRYTERIA REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Podstawa prawna:

I. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

Na semestr pierwszy klasy pierwszej na każdy kierunek kształcenia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej (absolwenci - liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, liceum uzupełniającego, technikum, i technikum uzupełniającego),
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

 

II. Rekrutacja dotyczy kształcenia w zawodach:

 • Podolog 
 • Technik masażysta,
 • Opiekunka dziecięca,
 • Opiekun medyczny,
 • Terapeuta zajęciowy.
 • Technik ortopeda
 • Asystent osoby niepełnosprawnej,
 • Opiekunka środowiskowa,
 • Opiekun w domu pomocy społecznej,
 • Opiekun osoby starszej,
 • Technik usług kosmetycznych.

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • oryginał świadectwa dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko szkół policealnych),
 • podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku kształcenia (podanie do pobrania ze strony WWW szkoły lub w sekretariacie szkoły),
 • 3 zdjęcia podpisane na odwrocie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie,
 • w przypadku ewentualnego posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • dowód osobisty do wglądu.

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły.
 

IV. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO WOJEWÓDZKICH SZKÓŁ POLICEALNYCH:

 • złożenie wniosku o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami - od 16 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.,
 • uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły średniej - od 21 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.,
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności - do 5 lipca 2024 r.,
 • podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do wojewódzkich szkół policealnych oraz spotkanie z kandydatami przyjętymi do szkoły – 9 lipca 2024 r., do godz. 12:00,
 • wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie - od 16 maja 2024 r. do 10 lipca 2024 r.
 • potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej – od 9 lipca 2024 r. do 15 lipca 2024 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych16 lipca 2024 r., do godz. 14:00
 • wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 18 lipca 2024 r.
 • sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 • wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia uzasadnienia odmowy przyjęcia
 • dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

 • złożenie wniosków o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami - od 26 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.,
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności - do 31 lipca 2024 r.,
 • podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do wojewódzkich szkół policealnych oraz spotkanie z kandydatami przyjętymi do szkoły – 8 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00,
 • potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej – od 8 sierpnia 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r.,
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych19 sierpnia 2024 r., do godz. 12:00
 • wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 23 sierpnia 2024 r.
 • sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 • wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia uzasadnienia odmowy przyjęcia
 • dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora

IV. INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych oraz spełniają inne następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność dziecka kandydata,

- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 

Wszystkie wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem.