Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

 • Zadzwoń do nas

  77 436 27 84
 • ul. Piastowska 26

  48-200 Prudnik

Cele projektu

Zagraniczne praktyki Młodzież Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku uczestniczy w projekcie Erasmus + praktyki zagraniczne jako otwarcie nowych możliwości w

Staże odbędą się w kilku turach, w 2016 i 2017 roku, w uzgodnionych z uczestnikami oraz partnerami terminach.

W ramach projektu uczniowie realizować będą indywidualne programy pracy, opracowane przed wyjazdem, zdobywając nowe umiejętności, sprawdzając zdobytą dotąd wiedzę i przyglądając się dobrym praktykom w pracy zagranicznego przedsiębiorstwa bądź instytucji. Podczas stażu każda grupa objęta będzie opieką mentora na miejscu, w organizacji goszczącej. Każdy uczestnik stażu otrzyma na jego zakończenie międzynarodowy certyfikat Europass Mobilność, poświadczający odbyty program zajęć i zdobyte umiejętności.

Projekt zakłada organizację cyklu mobilności – 4-tygodniowych staży zagranicznych
o charakterze zawodowym dla 50 uczniów szkoły, na takich kierunkach jak:

- technik masażysta - staże we Włoszech

- technik ortopeda - staże we Niemczech

- opiekunka dziecięca - staże we Niemczech

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój zawodowy słuchaczy szkoły, stworzenie im możliwości nabycia nowych kwalifikacji i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętność współpracy i umiejętnego poruszania się na rynku międzynarodowym wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu.

Cele szczegółowe przyjęte dla niniejszego projektu to:

 1.  wzrost praktycznego doświadczenia zawodowego (zgodnie z kierunkiem kształcenia)
 2.  poznanie sprawdzonych rozwiązań i technik pracy w danym zawodzie, funkcjonujących w zagranicznych firmach i instytucjach,
 3.  wzrost umiejętności językowych (język angielski,, obsługa klientów zagranicznych i współpraca w zespole międzynarodowym)
 4.  wzrost kompetencji międzykulturowych (w tym zwłaszcza współpraca w zespole i relacje w środowisku pracy)
 5.  wzrost samodzielności i mobilności (otwartość na nowe środowisko, umiejętność funkcjonowania w różnych warunkach)
 6.  rozwój postaw przedsiębiorczości i kreatywności (w tym poznanie rynków usług w krajach goszczących)

Projekt zakłada przygotowanie, realizację i ewaluację praktyk, w tym spotkanie dotyczące wykorzystania umiejętności wyniesionych z mobilności w planowaniu dalszego rozwoju zawodowego.

Projekt ma wesprzeć kształcenie przez naszą szkołę specjalistów w różnych zawodach w branży medycznej, pozwolić im zdobyć nowe umiejętności i zaczerpnąć doświadczeń w zakresie rozwiązań, wykorzystywanych za granicą, które mogą być przydatne na regionalnym rynku pracy i wykorzystywane w działaniach tutejszych przedsiębiorstw i instytucji. Ponadto może sprzyjać nawiązywaniu partnerskich relacji z placówkami edukacyjnymi, instytucjami i firmami w branży medycznej w krajach partnerskich.

 

Efekty uczenia się uczestników:

Założeniem projektu jest umożliwienie słuchaczom szkoły doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez zdobycie nowych kwalifikacji, doświadczenia oraz doskonalenie umiejętności według nowoczesnych standardów.

Praktyki zagraniczne dadzą uczniom szereg szczególnych korzyści:

- wiedza - uczniowie będą mieli okazję zastosować w praktyce teoretyczną wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności. Poznają narzędzia, metody zarządzania czy też know-how stosowane przez liderów rynku w swoich dziedzinach. Wiele firm w Polsce z opóźnieniem wprowadza najnowsze technologie, nowoczesne usługi i metody zarządzania. Podczas praktyki uczestnicy zyskają możliwość zapoznania się z takimi nowinkami i otrzymają solidne podstawy, by w przyszłości wprowadzać nowoczesne rozwiązania na krajowy i regionalny rynek usług.

- umiejętności - projekt będzie dla uczestników okazją do praktycznego doskonalenia języka obcego, co może korzystnie wpłynąć na ich przyszłą pozycję na rynku pracy, jako że znajomość języka obcego jest coraz częściej podstawowym wymogiem wielu pracodawców, zwłaszcza w regionie przygranicznym, jakim jest Opolszczyzna. Uczestnicy przećwiczą podstawy języka w mowie codziennej oraz rozwiną posługiwanie się językiem branżowym, którego znajomość może okazać się cenna przy poszukiwaniu pracy. Uczestnicy poznają także nowe rozwiązana stosowane w branży w innych krajach, które mogą być przydatne po powrocie w nowych miejscach pracy.

- postawa - udział w zagranicznym stażu będzie również doskonałą okazją do kształtowania otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nabywania umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w innym kraju europejskim. Dzięki stażowi i praktycznemu użyciu języka, i poznaniu korzyści z udziału w tego typu przedsięwzięciach, słuchacze obudzą w sobie szczerą chęć ciągłego samodoskonalenia, która zaowocuje dalszym rozwojem w różnych obszarach. Dzięki pracy w środowisku międzynarodowym uczestnicy będą mogli zmierzyć się z własnymi stereotypami i nauczyć się poszanowania dla różnorodności kulturowej, a także pracy w wielonarodowych, wielokulturowych zespołach takich, jakie coraz częściej powstają także w firmach operujących w Polsce. Uczniowie rozwiną otwartość, tolerancję, szacunek dla odmienności ale i dla samego siebie i swoich ograniczeń w kontaktach z innymi.

Poprzez nabycie doświadczenia w czasie realizacji miesięcznych (praktyki) zawodowych uczestnicy będą mieli szanse wstępnie ocenić poziom swoich umiejętności w kontekście międzynarodowym a następnie ocenić swoją potencjalną mobilność na europejskim rynku pracy.