Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. I medyk.

  • Zadzwoń do nas

    77 436 27 84
  • ul. Piastowska 26

    48-200 Prudnik

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

od 2 do 4 sierpnia 2022 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.

 do 13 lipca 2022 r.

 5 sierpnia 2022 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

 do 19 lipca 2022 r.

 12 sierpnia 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 20 lipca 2022 r.

 15 sierpnia 2022 r.

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 16 maja 2022 r.

do 22 lipca 2022 r.

od 3 do 6 sierpnia 2022 r.

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od  20 do 28 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

od 17 do 19 sierpnia 2022 r.

do godz. 15:00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 lipca 2022 r.

do godz. 14:00

17 sierpnia 2022 r.

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

29 lipca 2022 r.

23 sierpnia 2022 r.

11.

Opublikowanie przez Opolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 1 sierpnia 2022 r.

24 sierpnia 2022 r.

12.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia..

do 4  sierpnia  2022 r.

26  sierpnia  2022 r.

13.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

15.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Informacje dodatkowe:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek

Na podstawie:

Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 (witryna Kuratorium Oświaty w Opolu)

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.